Reliance

Newsflash

In deze rubriek delen wij onze bedenkingen bij interessante recente rechtspraak of informatie in het domein van de arbeidsbetrekkingen.

Loonbarema’s in PC 200 discriminerend volgens arbeidsrechtbank

Op 11 april 2019 heeft de Arbeidsrechtbank van Leuven de claim van een werknemer afgewezen die achterstallig loon vorderde op basis van de loonbarema’s van het Paritair Comité 200 (PC 200 – oud PC 218) dat meer dan 54.000 ondernemingen in België omvat. De loonbarema’s van PC 200 voorzien in een evolutie van het loon…

+

Het niet betalen van een opzeggingsvergoeding is geen strafrechtelijk misdrijf. De vijfjarige verjaringstermijn is niet van toepassing.

In haar arrest van 12 maart 2018 heeft het Arbeidshof van Brussel van de gelegenheid gebruik gemaakt om de geldende principes m.b.t. de verjaring bij het niet betalen van een opzeggingsvergoeding in herinnering te brengen. Wij brengen ter herinnering dat op grond van artikel 15 van de Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten,…

+

GDPR : Nieuwe HR-verplichtingen? Aangepaste hulpmiddelen te uwer beschikking

Enkele weken voor de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), concentreert iedereen zich op de acties die moeten worden ondernomen om te voldoen aan de nieuwe regels die van toepassing zijn vanaf aanstaande 25 mei. Het beheer van het personeelsbeleid impliceert de verwerking van een grote hoeveelheid persoonsgegevens. Er moet dan ook bijzondere aandacht…

+

Is het ontslag van een arbeidsongeschikte werknemer (geen handicap) een discriminerende maatregel die gebaseerd is op de gezondheidstoestand? Neen, indien het ontslag gerechtvaardigd is door de noodzakelijke reorganisatie van de dienst.

Een werkneemster werd ontslagen met betaling van een opzeggingsvergoeding tijdens haar arbeidsongeschiktheid wegens burn-out. Zij daagde haar voormalige werkgever voor de Arbeidsrechtbank te Brussel: De werkneemster werd tewerkgesteld door de werkgever sinds 2008. In februari 2013 werd zij gepromoveerd en kreeg zij een verhoging die gekoppeld werd aan doelstellingen, te vervullen in 2016 en vervolgens…

+

Het dragen van religieuze tekenen op het werk

De twee recente beslissingen van het Hof van Justitie van de EU (hierna “het Hof”) Bougnaoui v. Micropole en Achbita v. G4S Secure Solutions waren verwachte momenten om elk in hun eigen context bij te dragen tot een antwoord op de volgende vraag: in welke omstandigheden kan een werkgever in de privésector het dragen van religieuze tekenen in het…

+