Reliance
Newsflash

Tijdelijke en uitzonderlijke wijzigingen in arbeidswetgeving

Delen

Tijdelijke en uitzonderlijke wijzigingen in arbeidswetgeving

Op 28 april 2020 werd een KB gepubliceerd waarin een aantal eerder aangekondigde arbeidsrechtelijke maatregelen wettelijk werden verankerd. Deze maatregelen werden genomen op basis van de volmachtenwet van 27 maart 2020. Ze zijn daarom uitzonderlijk en slechts tijdelijk.

De bedoeling van het KB is om voldoende arbeidskrachten te garanderen binnen essentiële sectoren (o.a. medische sector) alsook binnen sectoren die, door het sluiten van de grenzen, over onvoldoende arbeidskrachten beschikken (land-, tuin- en bosbouw).

De nieuwe maatregelen zijn als volgt.

Verhoging aantal vrijwillige overuren

Het aantal vrijwillige overuren, waarvoor geen compensatierust moet worden toegekend, wordt opgetrokken van 100 naar 220. Deze verhoging geldt slechts in de essentiële sectoren (waarvan reeds een lijst werd opgenomen in een eerder KB) en bovendien slechts voor de periode van 1 april 2020 tot en met 30 juni 2020. Voor die extra 120 uren is nog steeds geen compensatierust verschuldigd. Bovendien ook geen overloon (enkel het gewone loon).

Asielzoekers : snellere toegang tot arbeidsmarkt

Asielzoekers die voor het begin van de crisis (vastgelegd op 18 maart 2020) hun asielaanvraag hebben ingediend, krijgen onmiddellijk toegang tot de arbeidsmarkt. Voorheen was dat pas het geval op voorwaarde dat zij vier maanden na het indienen van de asielaanvraag nog geen beslissing betekend kregen van het commissariaat-generaal voor vluchtelingen en staatlozen. In tegenstelling tot bij de meeste andere maatregelen, is geen beperking tot deze of gene sector voorzien. Voorwaarde is wel dat de werkgever zelf instaat voor opvang van de asielzoeker. De maatregel geldt slechts tussen 1 april 2020 en 30 juni 2020.

Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten bepaalde tijd

In de periode van 1 april 2020 tot 30 juni 2020 kunnen in de essentiële sectoren opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd worden gesloten, zonder dat dit leidt tot het ontstaan van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd. Werkgevers in de essentiële sectoren kunnen aldus extra personeel in dienst nemen. Werknemers die momenteel tijdelijk werkloos zijn, kunnen van hun kant flexibel aan de slag gaan in de essentiële sectoren. De minimumtermijn van elke arbeidsovereenkomst is 7 dagen.

Nieuwe mogelijkheid tot terbeschikkingstelling van personeel

Er wordt een nieuwe mogelijkheid ingevoerd om vaste werknemers uit te lenen aan gebruikers uit essentiële sectoren. Om wildgroei van oneigenlijke uitzendkantoren te vermijden, geldt deze mogelijkheid enkel voor personeelsleden die reeds voor 10 april 2020 vast in dienst waren. Bovendien is de mogelijkheid beperkt tot de periode van 1 april 2020 tot en met 30 juni 2020.

Groter contingent studentenarbeid

De uren die studenten presteren in het tweede kwartaal van 2020 worden niet in rekening gebracht in de berekening van het contingent van 475 uren. Aldus wordt extra ruimte gecreëerd om studenten in te zetten als bijkomende arbeidskrachten. In tegenstelling tot bij de meeste andere maatregelen, is geen beperking tot deze of gene sector voorzien.

Tijdelijk stopzetten van loopbaanonderbrekingen

Loopbaanonderbrekingen of tijdskredieten kunnen tijdelijk worden geschorst om werkzaamheden te hervatten of te verrichten binnen vitale sectoren. Deze worden gedefinieerd in het KB (land-, tuin- en bosbouw). De werknemer kan, afhankelijk van het geval, driekwart van zijn RVA-uitkering behouden indien hij tijdelijk aan de slag gaat bij een andere werkgever. Deze maatregel geldt slechts van 1 april 2020 tot 31 mei 2020.

Indiensttreding van SWT’ers bij vorige werkgever

Een SWT’er die het werk tijdelijk herneemt bij zijn vroegere werkgever in een vitale sector, kan voortaan de aanvullende vergoeding blijven behouden vrij van sociale bijdragen. Deze maatregel sluit aan bij een reeds eerder genomen maatregel die het hervatten van werkzaamheden door tijdelijk werklozen en SWT’ers binnen de vitale sectoren faciliteert. Ook deze maatregel geldt slechts van 1 april 2020 tot 31 mei 2020.

Reliance

30/04/2020

Delen