Reliance
Newsflash

Sociale verkiezingen officieel uitgesteld : wat zijn de gevolgen ?

Delen

Sociale verkiezingen officieel uitgesteld : wat zijn de gevolgen ?

Wat de sociale partners al eerder waren overeengekomen, is nu ook officieel verankerd in de wetgeving : op 13 mei 2020 werd de wet van 4 mei 2020 tot regeling van de opschorting van de procedure sociale verkiezingen, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Zoals eerder was aangekondigd, wordt de procedure van de sociale verkiezingen opgeschort vanaf X+36, zijnde de dag na de indiening van de kandidatenlijsten. De datum waarop de sociale verkiezingen zullen plaatsvinden (in principe volgende herfst) dient nog te worden vastgelegd in een toekomstig Koninklijk Besluit.

Deze onuitgegeven schorsing van de procedure van de sociale verkiezingen brengt verscheidene vragen met zich mee waarop de nieuwe wet een antwoord biedt. Wij leggen ze aan u uit.

De toelatingsvoorwaarden voor de kandidaten worden beoordeeld op de datum van de initiële verkiezingen

De werknemers die zich kandidaat hebben gesteld (of zullen stellen) voor de sociale verkiezingen van 2020 dienen de toelatingsvoorwaarden (leeftijd, anciënniteit, etc.) te vervullen op datum van de verkiezingen.

De nieuwe wet voorziet dat de beoordeling van de toelatingsvoorwaarden wordt verplaatst naar de initieel vastgelegde datum van de verkiezingen (en niet op de reële datum van de uitgestelde verkiezingen).

De huidige mandatarissen blijven hun ontslagbescherming behouden

De huidige organen blijven verder functioneren tot het mandaat van de nieuw verkozenen aanvangt (in principe volgende herfst). De verkozen (en niet-verkozen) werknemers van de vorige sociale verkiezingen van 2016 blijven dus genieten van hun ontslagbescherming, ook tijdens de periode waarin de procedure wordt geschorst.

Bescherming van de (toekomstige) vervangende kandidaten voor de verkiezingen 2020 wordt gepreciseerd

Er rezen eerder vragen over wat er zou gebeuren met de kandidaten die nog aanwezig zouden zijn na de herneming van de verkiezingsprocedure, ter vervanging van kandidaten die initieel waren opgenomen op de lijsten, maar die er niet meer zouden zijn (bv. doordat ze werden ontslagen of in tussentijd zijn overleden).

Zullen deze “toekomstige vervangende kandidaten” tijdens de gehele schorsingsperiode van procedure van de verkiezingen kunnen genieten van de (occulte) bescherming ?

De nieuwe tekst bepaalt duidelijk dat deze kandidaten enkel van een bescherming kunnen genieten in de twee volgende periodes :

  • Vanaf de dertigste dag voorafgaand aan het bericht dat de verkiezingsdatum aankondigt t.e.m. de dag voorafgaand aan de datum van opschorting van de verkiezingsprocedure (dus X+35) ; en
  • Vanaf de 36e dag voor de herneming van de verkiezingsprocedure (waarvan de datum – in de herfst – nog dient te worden bepaald) t.e.m. de datum waarop de bij de volgende verkiezingen verkozen kandidaten worden aangesteld. In het geval van niet-verkozen kandidaten die ook bij de vorige verkiezingen niet werden verkozen, zal de bescherming eindigen twee jaar na aanplakking van de uitslag van de uitgestelde verkiezingen.

Zij genieten bijgevolg niet van de bescherming tijdens de huidige schorsingsperiode van de procedure (maar wel tijdens de 36 schorsingsdagen voorafgaand aan de herneming van de verkiezingsprocedure). Voorzichtigheid bij ontslagen blijft aldus geboden.

De variabele vergoeding varieert naargelang de beschermde werknemer vóór of na 17 maart 2020 werd ontslagen

Normaliter hebben mandatarissen of niet-verkozen kandidaten bij de verkiezingen van 2016 en die werden ontslagen in strijd met de wet van 19 maart 1991 recht op (bij gebrek aan te zijn gere-integreerd) op een variabele ontslagvergoeding overeenstemmend met hun verloning t.e.m. de datum van de installatie van de nieuwe overlegorganen. Echter in de huidige situatie is de datum van de installatie van de nieuwe organen niet gekend. De wet lost deze vraag op als volgt :

  • De beschermde werknemers die werden ontslagen vóór 17 maart 2020, ontvangen een variabele vergoeding beoordeeld aan de hand van de oorspronkelijk vastgelegde verkiezingsdatum in de onderneming, waarbij er moet van worden uitgegaan dat het nieuwe orgaan maximaal 45 dagen na deze datum zou zijn geïnstalleerd ;
  • De beschermde werknemers die werden ontslagen vanaf 17 maart 2020, ontvangen een variabele vergoeding beoordeeld aan de hand van de effectieve installatie van de nieuwe overlegorganen. Echter, deze datum hangt af van de (effectieve) datum van de uitgestelde verkiezingen die nog dient te worden vastgesteld bij Koninklijk Besluit. Voor deze werknemers is het momenteel bijgevolg onmogelijk om het precieze bedrag van de variabele vergoeding te bepalen.

De gepresteerde dagen door de uitzendkrachten tijdens de schorsingsperiode tellen niet mee

Opdat uitzendkrachten stemgerechtigd zouden zijn bij de gebruiker, is vereist dat zij minstens 26 arbeidsdagen werden tewerkgesteld in de onderneming in de periode tussen de aanplakking van de datum van de verkiezingen en de 13e dag voorafgaand aan de verkiezingen.
De wet van 4 mei 2020 voorziet nu dat voor de berekening, de gepresteerde dagen door de uitzendkracht tijdens de schorsingsperiode van de verkiezingsperiode niet meetellen.

Geen enkele verrichting tijdens de schorsingsperiode is geldig, m.u.v. de beslissing tot stopzetting van de procedure

In principe zijn alle verrichtingen die zouden worden uitgevoerd tijdens de schorsingsperiode van de verkiezingsprocedure nietig.
Als uitzondering hierop mag de werkgever, tijdens de schorsingsperiode, beslissen tot het stopzetten van de verkiezingsprocedure (cf. hypothese van afwezigheid van kandidaten) en hiervan kennis geven. In dat geval blijft een beroep tegen deze beslissing mogelijk na de schorsingsperiode.

 

Wij informeren u vanzelfsprekend vanaf het moment dat de datum van de volgende (uitgestelde) sociale verkiezingen zal worden vastgelegd.
Voor meer info kan u steeds bij ons terecht.

Reliance

14/05/20

Delen